تجربه طراحی یک پروژه معماری (معماری میان افزا)

تجربه طراحی یک پروژه معماری (معماری میان افزا)

تجربه طراحی یک پروژه معماری (معماری میان افزا) 300 300 Vahid Sadatpour

تجربه طراحی یک پروژه معماری (معماری میان افزا)

مدت دوره: ۶۰ ساعت

با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید.