دوره اموزش فتوشاپ از صفر تاصد

دوره اموزش فتوشاپ از صفر تاصد

دوره اموزش فتوشاپ از صفر تاصد 300 300 Vahid Sadatpour

عنوان:دوره اموزش فتوشاپ از صفر تاصد

طول دوره:۳ماه-۶۴ساعت

هزینه:۶۴۰هزار تومان

 با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید.