دوره های آموزشی مدرسه اشتغال دانشگاه شهر قدس
ریال15.000.000
ریال69.990.000
ریال9.500.000

راه اندازی کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
ریال3.500.000
ریال3.500.000

مهارت‌های زندگی

بدون امتیاز 0 رای
ریال28.000.000
ریال28.000.000
ریال69.990.000

جامع مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
ریال14.990.000
ریال14.990.000

شغل یابی

بدون امتیاز 0 رای
ریال3.500.000
ریال3.500.000
ریال16.500.000
ریال16.500.000
ریال4.500.000

هدایت شغلی

بدون امتیاز 0 رای
ریال14.990.000
ریال14.990.000

بازار های مالی

بدون امتیاز 0 رای
ریال9.990.000
ریال9.990.000

کوچینگ توسعه فردی

بدون امتیاز 0 رای
ریال3.500.000
ریال3.500.000