نتورک پلاس ( Network plus) : جغرافیای شبکه

نتورک پلاس ( Network plus) : جغرافیای شبکه 230 230 Vahid Sadatpour

نتورک پلاس ( Network plus) : جغرافیای شبکه

جغرافیای شبکه

در ادامه ی پست قبل و در ابتدای دوره ی اموزشی نتورک پلاس قصد داریم شما را با انواع شبکه های کامپیوتری از نظر جغرافیا اشنا کنم که عبارتند از : شبکه های محلی(LAN), ، شبکه های شهری(MAN), ، شبکه های شخصی(PAN)  ،شبکه های گسترده (WAN) ، شبکه های منطقه دانشگاهی (CAN) و شبکه های بسیار کوچک(TAN)

در ادامه به طور مختصر به توضیح هریک از این شبکه ها خواهیم پرداخت .

 

شبکه های محلی (LAN) :

LAN -local area network

شبکه محلی یک شبکه رایانه ای است که محدوده جغرافیایی کوچکی مانند یک خانه، یک دفتر کار یا گروهی از ساختمان ها را پوشش می دهد.در مقایسه با شبکه های گسترده (WAN) از مشخصات تعریف شده شبکه های محلی می توان به سرعت بسیار بالاتر آن ها،محدوده جغرافیایی کوچک تر و عدم نیاز به خطوط استیجاری مخابراتی اشاره کرد.

 

 

شبکه های گسترده (WAN) :

WAN-Wide Area Network

یک  WANشبکه ای است که ارتباط بین دستگاه های موجود در فواصل طولانی را ممکن میسازد.
شبکه اینترنت بزرگترینWANموجود در زمین است.
یکWANمتشکل از مجموعه ای ازLANها متصل به هم می باشد که در مناطق متفاوت جغرافیایی پراکنده شده اند. وسیله ای به نام روتر ارتباط بینLANها را برقرار میکند.(در شبکه های مبتنی بر TCP/IP روترها آدرس های موجود درLANو شبکهWANرا نگهداری میکنند).

 

 

شبکه های شهری:(MAN)

Metropolitan Area Network- MAN

شبکه‌های رایانه‌ای بزرگی هستند که معمولاً  مناطق گستره و وسیعی مانند شهر یا دانشگاه را پوشش می‌دهند. برای نمونه یک دانشگاه یا یک دانشکده میتواند یک شبکه شبکه WAN باشد  که خوداین شبکه WAN میتواند از شبکه شبکه های محلی Lan تشکیل شود.

شبکه های شخصی(PAN):

PAN Personal Area Network

شبکه  PANهم جزئی از شبکه های کامپیوتری است که برای ارتباطات بین دستگاههای مختلف کامپیوتری مثلا تلفن همراه که محدود به یک نفر می شود را در بر می گیرد. دسترسی به PAN عموما محدود به چند متر می شود .

شبکه های منطقه دانشگاهی (CAN):

Campus Area Network-CAN

این نوع شبکه های کامپیوتری عمدتا در سطح مدارس یا دانشکدهها مورد استفاده قرار میگیرد که و خود این شبکه متشکل از شبکه های Lan  میباشد.

 

شبکه های بسیار کوچک(TAN) :

Tutorial Assistance Network

شبکه TAN  از شبکه های بسیار کوچک ، مثلاً دو،سه یا چهار گره تشکیل شده است.

برای نمونه شبکه TANدر خانه ها بیشتر مرسوم است. با کمک این نوع شبکه ها ،افراد خانواده می توانند منابع خود را از قبیل چاپگر ، مودم وفایل ها را در میان فرزندان ، رایانه والدین ،وشاید هم رایانه کیفی یکی از والدین در اداره به اشتراک بگذارند.

 

 پست های بعدی مدرسه اشتغال را دنبال کنید.