کارگاه کاربرد سازه در طراحی معماری

کارگاه کاربرد سازه در طراحی معماری

کارگاه کاربرد سازه در طراحی معماری 300 300 Vahid Sadatpour

کارگاه کاربرد سازه در طراحی معماری

مدت دوره: ۲۷ ساعت

با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید.