زبان انگلیسی

دوره جامع تربیت معلم (TTC)

دوره جامع تربیت معلم (TTC)

دوره جامع تربیت معلم (TTC) 300 300 Vahid Sadatpour

توریست ها از بزرگترین منابع درامدی اکثر کشور ها هستند. در ایران نیست صنعت توریسم، از توجه زیادی برخوردار است. لذا اکثر تور های گردشگری، به دنبال مترجم های راهنما هستند که بتوانند به راهنمایی مسافران خارجی و ارائه توضیحاتی در مورد مراکز توریستی کشور بپردازند.

ورکشاپ آموزش اصول برگزاری جلسات کاری

ورکشاپ آموزش اصول برگزاری جلسات کاری 300 300 Vahid Sadatpour

توریست ها از بزرگترین منابع درامدی اکثر کشور ها هستند. در ایران نیست صنعت توریسم، از توجه زیادی برخوردار است. لذا اکثر تور های گردشگری، به دنبال مترجم های راهنما هستند که بتوانند به راهنمایی مسافران خارجی و ارائه توضیحاتی در مورد مراکز توریستی کشور بپردازند.

ورکشاپ اصول مکالمات تلفنی

ورکشاپ اصول مکالمات تلفنی 300 300 Vahid Sadatpour

توریست ها از بزرگترین منابع درامدی اکثر کشور ها هستند. در ایران نیست صنعت توریسم، از توجه زیادی برخوردار است. لذا اکثر تور های گردشگری، به دنبال مترجم های راهنما هستند که بتوانند به راهنمایی مسافران خارجی و ارائه توضیحاتی در مورد مراکز توریستی کشور بپردازند.

ورکشاپ آشنایی با مبانی تدریس

ورکشاپ آشنایی با مبانی تدریس 300 300 Vahid Sadatpour

توریست ها از بزرگترین منابع درامدی اکثر کشور ها هستند. در ایران نیست صنعت توریسم، از توجه زیادی برخوردار است. لذا اکثر تور های گردشگری، به دنبال مترجم های راهنما هستند که بتوانند به راهنمایی مسافران خارجی و ارائه توضیحاتی در مورد مراکز توریستی کشور بپردازند.

کارگاه تربیت مترجم شفاهی همزمان

کارگاه تربیت مترجم شفاهی همزمان 300 300 Vahid Sadatpour

توریست ها از بزرگترین منابع درامدی اکثر کشور ها هستند. در ایران نیست صنعت توریسم، از توجه زیادی برخوردار است. لذا اکثر تور های گردشگری، به دنبال مترجم های راهنما هستند که بتوانند به راهنمایی مسافران خارجی و ارائه توضیحاتی در مورد مراکز توریستی کشور بپردازند.

دوره ی مکالمه ی زبان انگلیسی

دوره ی مکالمه ی زبان انگلیسی 300 300 Vahid Sadatpour

توریست ها از بزرگترین منابع درامدی اکثر کشور ها هستند. در ایران نیست صنعت توریسم، از توجه زیادی برخوردار است. لذا اکثر تور های گردشگری، به دنبال مترجم های راهنما هستند که بتوانند به راهنمایی مسافران خارجی و ارائه توضیحاتی در مورد مراکز توریستی کشور بپردازند.

تربیت مترجم راهنمای گردشگری (راهنمای تور)

تربیت مترجم راهنمای گردشگری (راهنمای تور) 300 300 Vahid Sadatpour

توریست ها از بزرگترین منابع درامدی اکثر کشور ها هستند. در ایران نیست صنعت توریسم، از توجه زیادی برخوردار است. لذا اکثر تور های گردشگری، به دنبال مترجم های راهنما هستند که بتوانند به راهنمایی مسافران خارجی و ارائه توضیحاتی در مورد مراکز توریستی کشور بپردازند.

اصول ارائه مطلب

اصول ارائه مطلب 300 300 Vahid Sadatpour

شما به عنوان یک مترجم، باید توانایی ارائه مطالب، حضور و سخنرانی در کنفرانس ها و سمینار ها را داشته باشید. چرا که شما به عناون نماینده شرکتتان ، مواردی که مدیریت در نظر دارد را به مشتریان و دیگر همکاران خارجی زبان، منتقل میکنید.

اصول تعاملات اجتماعی

اصول تعاملات اجتماعی 300 300 Vahid Sadatpour

تعاملات اجتماعی از اولین اصولی است که باید در مورد یک زبان خارجه ، یاد بگیریم. نحوه برقراری ارتباط با افراد، رعایت اصول کاری، تجاری و فرهنگی در تعاملات و تحت تاثیر قرار دادن افراد، برای یک مترجم، امری ضروری است.

انگلیسی تجاری

انگلیسی تجاری 300 300 Vahid Sadatpour

زبان انگلیسی، زبان بین‌المللی است و مردم مختلف را از قسمت های مختلف جهان به یکدیگر متصل میکند. اما استفاده از زبان انگلیسی در تجارت، عصر جدیدی از تجارت بین مِلل را به وجود آورده است. انگلیسی تجاری ، اصول و قواعدی دارد که شما در این دوره، آنها را فرا میگیرید.