شکستگی و آتل گیری

  • اسکلت بدن از 206 فطعه استخوان تشکیل شده است.
  • از نظر شکل به کوتاه، بلند، پهن ونامنظم تقسیم می شوند.
  • لیگامان: بافت پیوندی فیبری که استخوانها را به استخوان دیگر متصل می کند.
  • تاندون : بافت پیوندی فیبری که عضلات را به استخوان متصل می کند.
  • غضروف : بافت پیوندی سختی که روی سطح مفصلی استخوان را می پوشاند.