تیم استارت آپ (رزرو ماهانه)

تیم استارت آپ قیمت 2/500/000 تومان 10 ساعت رایگان در ماه رزرو ماهانه همه روزه از ساعت 9 الی 21…

ریال25.000.000

تیم استارت آپ (رزرو روزانه)

تیم استارت آپ قیمت 500/000 تومان 2 ساعت رایگان در ماه رزرو روزانه همه روزه از ساعت 9 الی 21…

ریال5.000.000

تیم استارت آپ (رزرو ساعتی)

تیم استارت آپ قیمت 150/000 تومان رزرو ساعتی همه روزه از ساعت 9 الی 21 اینترنت نامحدود دسترسی به اتاق…

ریال1.500.000

دسترسی به اتاق جلسات

میز تک نفره قیمت 100/000 تومان رزرو ساعتی همه روزه از ساعت 9 الی 21 اینترنت نامحدود چای، آب و…

ریال1.000.000

کلاس آموزشی (باسیستم)

کلاس آموزشی قیمت 350/000 تومان رزرو ساعتی همه روزه از ساعت 9 الی 21 با سیستم اینترنت نامحدود چای، آب…

ریال3.500.000

کلاس آموزشی (بدون سیستم)

کلاس آموزشی قیمت 250/000 تومان رزرو ساعتی همه روزه از ساعت 9 الی 21 بدون سیستم اینترنت نامحدود چای، آب…

ریال2.500.000

میز یک نفره (رزرو ماهانه)

میز تک نفره قیمت 1/000/000 تومان 5 ساعت رایگان در ماه رزرو ماهانه همه روزه از ساعت 7 الی 24…

ریال10.000.000

میز یک نفره (رزرو روزانه)

میز تک نفره قیمت 150/000 تومان 1 ساعت رایگان در ماه رزرو روزانه همه روزه از ساعت 7 الی 24…

ریال1.500.000

میز یک نفره (رزرو ساعتی)

میز تک نفره قیمت 50/000 تومان رزرو ساعتی همه روزه از ساعت 7 الی 24 اینترنت نامحدود دسترسی به اتاق…

ریال500.000