کوچینگ توسعه فردی (رزرو ماهانه)

بدون امتیاز 0 رای
ریال16.000.000

کوچینگ توسعه فردی ماهانه حمایت 5 ساعت رایگان در ماه حضوری – مجازی – تلفنی زمان توافقی قیمت 1/600/000 تومان…

ریال16.000.000

کوچینگ توسعه فردی (رزرو ساعتی)

بدون امتیاز 0 رای
ریال3.000.000

کوچینگ توسعه فردی ساعتی حمایت کوچینگ حضوری – مجازی – تلفنی زمان توافقی قیمت 300/000 تومان جهت ثبت نام اسکن…

ریال3.000.000

مشاوره راه اندازی استات آپ (رزرو ماهانه)

بدون امتیاز 0 رای
ریال18.000.000

مشاوره راه اندازی استات آپ ماهانه حمایت حضوری – مجازی – تلفنی زمان توافقی کوچینگ قیمت 1/800/000 تومان جهت ثبت…

ریال18.000.000

مشاوره راه اندازی استات آپ (رزرو ساعتی)

بدون امتیاز 0 رای
ریال5.000.000

مشاوره راه اندازی استات آپ ساعتی کوچینگ حمایت حضوری – مجازی – تلفنی زمان توافقی قیمت 500/000 تومان جهت ثبت…

ریال5.000.000

مشاوره شغلی (رزرو ساعتی)

بدون امتیاز 0 رای
ریال3.000.000

مشاوره شغلی ساعتی کوچینگ حمایت حضوری – مجازی – تلفنی زمان توافقی قیمت 300/000 تومان جهت ثبت نام اسکن کنید

ریال3.000.000

مشاوره شغلی (رزرو ماهانه)

بدون امتیاز 0 رای
ریال16.000.000

مشاوره شغلی ماهانه حمایت و کوچینگ تضمین شغل حضوری – مجازی – تلفنی زمان توافقی قیمت 1/600/000 تومان جهت ثبت…

ریال16.000.000