کدنویسی بهتر

کد نویس بهتر

هشت راه برای تبدیل شدن به یک کد نویس بهتر

هشت راه برای تبدیل شدن به یک کد نویس بهتر 267 230 Vahid Sadatpour

زمان آن رسیده است که برای بهبود قابلیت های برنامه نویسی خود، گامی جدی بردارید و به یک کد نویس بهتر تبدیل شوید، پس با مدرسه اشتغال همراه باشید.