جلسه اول : سایت roadmap.sh و توضیحات

سایت نقشه راه (road map) : https://roadmap.sh سایت نقشه راه پایتون : https://roadmap.sh/python   در آغاز راه ما به یادگیری مباحث پایه و ابتدایی پایتون می پردازیم که شامل :
 1. تبدیل نوع داده ها (Type casting)
 2. کنترل استثناها (Exception)
 3. توابع (Function)
 4. توابع از پیش تعریف شده (Built-in Functions)
 5. ساختمان داده ( لیست (List) , تاپل (Tuple) , دیکشنری (Dictionary) و مجموعه (Set) )
 6. متغییر ها(Variable) و انواع داده ها (Data type)
 7. شرط ها (condition) : If ,Elif , Else
 8. حلقه ها (Loop) : While , For
 9. قواعد دستوری (Syntax)
 10. برنامه نویسی شیء گرا (Object-Oriented Programming)
 11. مدیر بسته (package manager) مانند pip