جلسه چهارم : آموزش فلوچارت و برنامه نویسی

فلوچارت چیست ؟ فلوچارت یک نمودار تصویری است که جریان و روند اجرای یک الگوریتم یا برنامه را نشان می دهد. ویژگی های فلوچارت :
  1. شروع و پایان داشته باشد.
  2. ابهام نداشته باشد.
  3. قابل شمارش باشد.
  4. مراحل پیوسته و دارای ترتیب باشد.
  5. همه حالات را دربر گیرد.
  اشکال در فلوچارت : شروع و پایان (بیضی) 2.مقدار دهی اولیه و محاسبات : مستطیل 3.عمل گرفتن ورودی و نمایش در خروجی : متوازی الاضلاع
  1. شرط و حلقه : لوزی
  1. برای گذر از مرحله : پیکان
مثال 1 : فلوچارتی طراحی کنید که اعداد زوج را نمایش دهد. عددی که باقیمانده تقسیم صحیح آن بر 2 برابر صفر شود، زوج است. متغییر : قسمتی از رم در کامپیوتر که مقداری را در خودش نگه میدارد. در اینجا ما نیاز به دو متغییر بنام x : عدد وارد شده r : مقدار باقیمانده در پایتون علامت ” % ” مقدار باقیمانده را برمیگرداند و برابر بودن با ” == ” بررسی می شود.