شکستگی و آتل گیری

 • اسکلت بدن از 206 فطعه استخوان تشکیل شده است.
 • از نظر شکل به کوتاه، بلند، پهن ونامنظم تقسیم می شوند.
 • لیگامان: بافت پیوندی فیبری که استخوانها را به استخوان دیگر متصل می کند.
 • تاندون : بافت پیوندی فیبری که عضلات را به استخوان متصل می کند.
 • غضروف : بافت پیوندی سختی که روی سطح مفصلی استخوان را می پوشاند.

صدمات بافت نرم

 • آسیب پوست و بافتهای زیرین آن مثل عضله، تاندون، غضروف، لیگامان، ورید، شریان و عصب

صدمات استخوانها و مفاصل

 • شکستگی Fracture
 • کشیدگی Strain : آسیب عضله یا آسیب همزمان عضله و تاندون در اثر کشیدگی بیش از حد
 • پیچ خوردگی Sprain : آسیب مفصل یا پارگی لیگامان
 • در رفتگی Dislocation : خارج شدن استخوان از موقعیت طبیعی آن در مفصل

شکستگی

 • ازبین رفتن تمامیت استخوان و دو نوع دارد :
 • باز و بسته
 • از نظر شکلی : عرضی، مایل، مارپیچی، ناقص، در هم فرورفته، ترکه ای، و با قطعات متعدد

علائم شگستگی

 • دفورمیتی
 • تغییر رنگ پوست
 • درد و حساسیت شدید و موضعی
 • تورم بسیار شدید
 • حرکات غیرطبیعی عضو
 • قفل شدن مفصل
 • کریپتوس
 • اکیموز
 • مشاهده سر استخوان شکسته در سطح پوست

مداخلات در شکستگی            

 • صدمات وارد بر لیگامانها
 • مکانیزم بروزش مثل کشیدگی است با این تفاوت که نیروی وارده معمولا شدیدتر است .
 • شایعترین محل پیچ خوردگی : مچ پا، زانو، شانه

مداخالت در پیج خوردگی

 • مداخالت در پیج خوردگی
 • قرار دادن عضو بالاتر از قلب
 •  بانداژ
 • کیف یخ بمدت 24 ساعت
 •  عدم انتقال وزن روی اندام
 • استفاده از مسکن
 • گچ گرفتن اندام در موارد شدید و پارگی لیگامان

دررفتگی یا جابجایی مفصل

 • خارج شدن یک مفصل از محل خود بدنبال یک حرکت سریع .
 • در رفتگی معمولا همراه با صدمات بافت نرم داخل کپسول مفصلی و لیگمان اطراف ، ادم شدید و صدمه احتمالی شریان، ورید و اعصا

علائم در رفتگی

 •  درد و حساسیت شدید موضعی
 • دفورمیتی
 •  تورم شدید
 •  عدم ثبات مفصل
 •   ناتوانی در حرکت عضو

مداخلات دررفتگی

 •  ثابت نگهداشتن مفصل و استخوان بالا و پایین آن
 •  کنترل هرگونه خونریزی خارجی
 •  خارج کردن زیور آلات و ساعت
 •  کنترل علاِئم حیاتی هر 15-5  دقیقه
 •  بالا نگهداشتن عضو
 •  کیف یخ
 •  تجویز مسکن  و بررسی علائم بروزشوک

مکانیسم آسیب

 •  نیروی مستقیم
 •  نیروی غیر مستقیم
 •  نیروی چرخشی
 •  ماندن بین دو جسم سخت
 •  ورود گلوله و چاقو
 •  سقوط

شکستگی های بحرانی : فمور و لگن

 • شکستگی فمورولگن با خطر خونریزی شدید واحتمال شوک همراه اند.
 • در شکستگی فمور علاوه بر بیحرکتی انتهای استخوانی از آتل کششی استفاده می شود که بدینوسیله انتهای استخوانها در یک راستا قرار می گیرد وقطر آن کمتر شده و باعث تجمع کمتر خون و کنترل خونریزی می شود .

ارزیابی و مراقبت

 •   بررسی مکانیسم صدمه و ارزیابی صحنه
 •   ارزیابی سطح هوشیاری
 •   بررسی نشانه های خونریزی شدید واضح یا داخلی و درمان از نظر شوک
 •   بررسی نبض و رنگ اندام
 •   بررسی حس و حرکت اندام مبتلا
 • بررسی مفصل بالا وپایین استخوان آسیب دیده و استخوانهای بالاوپایین مفصل آسیب دیده
 •   خارج کردن زیورآلات و لباسهای تنگ
 •   کنترل علائم حیاتی و شرح حال

علائم و نشانه ها

 •   دفورمیتی یا زاویه دار شدن
 •   درد و تندرنس
 •   کریپتوس
 •   ضعف شدید و عدم کارکرد
 •   کبودی انتهای استخوانی قابل رویت
 •   قفل شدن مفاصل در محل

مراقبتهای اورژانسی

 •   رعایت نکات مربوط به جداسازی ترشحات
 •   تجویز اکسیژن در صورت لزوم
 •   در صورت احتمال صدمه ستون فقرات حفظ بدن در یک راستا
 •   تسکین درد با مسکن و آتل بندی
 •   کمپرس یخ
 •   بالا قرار دادن اندام
 •   انتقال بیمار

آتل گیری

علت آتل گیری :  

 • جلوگیری از حرکت قطعات استخوانی، انتهای استخوان یا مفاصل جابجا شده و کاهش احتمال ایجاد صدمات بیشتر
 • کاهش درد و بحداقل رساندن عوارض

عوارض شایع صدمات استخوان و مفاصل

 • آسیب عضلات، اعصاب یا عروق که بر اثر حرکات قطعات استخوانی یا انتهای استخوان
 • تبدیل شکستگی بسته به شکستگی باز
 • محدودیت جریان خون بدلیل تحت فشار بودن عروق
 • خونریزی شدید در اثر آسیب بافتی
 • افزایش درد همراه با حرکت انتهای استخوانی یا استخوانهای جابجا شده
 • فلج اندامها ناشی از آسیب ستون مهره ها
 • آمبولی چربی

آمبولی چربی

علایم :

 • تغییر ناگهانی وضعیت روانی
 • افزایش ناگهانی ریت تنفسی و نبض
 • افزایش تب
 • درد قفسه سینه
 • دیس پنه
 • هایپوکسی شدید و سیانوز
 • کاهش سطح هوشیاری
 • پتشی قفسه سینه و زیر بغل ( 90-50% موارد )
 • ترومبو سیتوپنی متوسط

اقدامات پرستاری در آمبولی چربی

 • CBR
 • اکسیژن
 • مایع درمانی وریدی
 • کنترل مداوم وضعیت قلبی عروقی و علایم حیاتی
 • ABG
 • حفظ Pao2 بالاتر از 60-70

قوانین کلی آتل گیری

 • قبل و بعد از آتل بندی، نبض، عملکرد حرکتی و حس دیستال ضایعه را چک کنید.  (PMS ) بعد از آتل بندی هر 15 دقیقه چک کنید.
 • مفاصل بالا و پایین را در استخوان دراز بیحرکت نمایید و استخوانهای بال و پایین مفصل آسیب دیده را بیحرکت کنید.
 • تمام لباسهای محل آسیب را با قیچی برش داده و خارج نمایید.
 • تمام زخمها را قبل از آتل پانسمان نمایید.
 • اگر دفورمیتی شدید است یا دیستال اندام سیانوتیک و بدون نبض بود، اندام آسیب دیده را با کشش دستی در یک راستا قرار دهید.
 • هیچگاه استخوان بیرون زده را عمدا سرجای خود برنگردانید
 • درون آتل را با پارچه نرم بپوشانید تا از احساس فشار و ناراحتی بیمار جلوگیری شود.
 • پیش از حرکت دادن بیمار، آتل بگذارید و تا زمان گذاشتن آتل کشش دستی را رها نکنید.
 • هرگاه شک دارید، محل آسیب را آتل بندی کنید.
 • اگر بیمار نشانه های شوک را نشان می دهد، او را در راستای آناتومیک قرار داده، شوک را درمان نموده و بیمار را فورا برای آتل بندی به بیمارستان منتقل نمایید.

مشکلات ناشی از آتل گیری

 • تحت فشار بودن بافتها، عروق و اعصاب زیر آتل
 • ایجاد تاخیر در انتقال بیماران با صدمات تهدید کننده حیات
 • کاهش نبض دیستال و آسیب بافتی
 • بدتر کردن صدمات استخوانی، بافتی و عروق

آتل بندی استخوانهای بلند

 • هنگام آتل بندی استخوانهای بلند به نکات زیر توجه نمایید.
 • انتهای استخوانی قابل رویت باشد
 • مفاصل قفل شده
 • پارستزی ( سوزن سوزن شدن انتهاها)
 • فلج
 • رنگ پریدگی محل آسیب