دکتر سید وحید سادات پور کاشانی :

هیئت علمی دانشگاه

بنیانگذار مدرسه اشتغال

مدیرکل برنامه علمی صنعت و تجارت دانشگاه

کارشناس کارآفرینی و اشتغال

متخصص دیجیتال مارکتینگ